Libri

Canto XXIX della Divina Commedia nella versione dialettale sipontina

Divina Commedia.
L’Archivio Storico Sipontino,
per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di
Dante Alighieri,
ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita) (2021)

Canto XXIX
Quanne tutt’e dduje i figghje Latone
cumegghjéte de Mendone e d’a Libre
stann’a ll’orrizzonde nda stèssa zone,
quann’ji llu punde ca zenit èquilibre,
fis’a ché june e ll’ate da lla cinde.
cangjanne ll’èmesfere ce squilibre.
Tande, pe lla vocc’a rrise depinde
ce cettì Vejatrice, reguardanne
fisse nd’u punde ca m’aveve vinde.
Po’ ccumenzé:” Ije diche e n’addumanne
quèdde ca vù sènde, ch’ ije ll’è viste
ddica cj’apponde ogne ubie ogne quanne.
No p’avì pe sé stesse u bbene acquiste,
ca ne mbo’ jèsse, ma pecché splèndore
potèsse, splendènde, dice: Subsiste;
nd’a ll’ètèrnità sove u timbe fore
fore d’ogne cumprèndonje, cum’i pjacque
cj’aprì nuve amore ll’ètèrne amore.
Né pprime quèse turpènde ce gjacque;
ca né prime né doppe ce ne jètte
lla jite de Dije sop’a quist’acque
Forma e matèrje nzimbre, e pèrfètte
assirene da zinne cann’jè falle
cum’arche a trè zoche pe trè sajètte;
e cume nd’u vrite, d’ambre o crestalle
ce splènde u ragge, sì, ca nd’u venì
pe jèsse tutte ne nge stè ndèrvalle;
Cchessì u trèforme effette d’u Si-
re pe jèsse suveallumené tutte
sènza na destenzjone nda ll’assì.(30)
Cungrejéte fu urdene e addutte posti assieme
a lli sustanze, e quidde so’ lli cime
d’u munne, ca nn’atte pure so’ frutte.
Potènza pura tenì parta ime;
nd’u mizze stringètte potènze p’atte
cchessì vime, ca méje ce ne devime,
Geloremeò scritte lunghecundratte
d’i sèchele, de ll’Angele, crejéte,
prime ca ll’ate munne fusse fatte;
Sta veretà scritte ji da tanda léte
da lli scritture d’u Spirete Sande
e t’add’accorge, se bbune t’acchjète
e pure a raggjone llu vede mbande
ca ne mbermèttarrije ch’i motore
senza pèrfezjone fossere tande.
Mo séje addu e quanne quist’amore
so’ stéte èlètte, e come; si c’a stinde
nd’a voglja tove stanne trè ardore:
n’arrivarriste, cundanne a lli vinde
subbete, cume da ll’Angele parte
ndruvelè suggètte de lli reminde.
Ll’ate rumése, e ccumenzé quèst’arte
ca tu capisce pe tande dilètte
ca d’aggerarle méje ce ne sparte.
Prengipje d’a cadute u maledètte
fu d’a supèrbje de cudde ca vedèste
da tutt’i pise d’u munne custrètte.
E quidde ca vide qua, lli modèste
a recanoscerce da lla bbundà
ca ll’aveva fatte ndènde a fé prèste,(60)
ca lla vista loreso’ stète llà esaltate
p’a grazja llummenande, e pe llu mèrte
sì c’ànne chjene e fèrme vulendà.
Ma ne nvogghje ca ddubbete, sì ccèrte
c’a rreceve lla grazje ji mmeretorje
a sseconde c’affètte c’ji apèrte.
Orméje atturne a custe cuncestorje
pu’ cundemblé assèje,s’i parole
sonn’accolte, sènz’ate ajutorje.
Ma pecché ndèrre pe lli vostre scole
ce lègge ca ll’angèleca nature
téle ji, ca ndènde, ce recorde e vole,
angore jà dice, ca lla vide pure
lla veretà c’ abbasce ce confonde
sbagljanne proprje nda quèsta letture.
Sti sustanze, ca furene ggjoconde
d’a facce de Ddije, ngangjarne vise
da jèsse, ca ninde ce po’ nasconde:
però nn’ànne vedì pe llu stravise
da nuve oggètte, e però ne bbesogne
arrecurdé pe congètte devise.
Si c’abbasce ne ndurmènne ce sogne
credènne e ne ngredènne u vere spìre;
ma nda june ji cchjù colpe e cchjù vrejogne.
Vuje nn’ jéte abbasce pe nu sendìre
felusufanne, tande ve trasporte
ll’amore de ll’apparènze e llu penzìre.
E quèste angore suse ce comborte
pe mene desdègne, ca quanne ji poste
lla screttura devine,o quand’ji storte. (90)
Ne nge pènze quanda sanghe ce coste
semenarle nd’u munne, e quande pjéce
chi umelmènde pe jèsse cj’accoste.
P’apparì ognune ce ngègne, e léce
nvenzjona sove, e quidde ce so’ jite
d’i predecature, e Vangele téce.
June dice c’a lune c’ji turcite
nd’a passjone de CRISTE pe lla pose,
c’a lucj’u sole juse ji sènza rendite.
E ll’ate ca lla luce ne nfu cose
p’jèsse; però a Ispéne e aJinde,
cum’a lli Ggjudeje, st’acclisse a jose.
Ndene Firènze tanda Lape e Binde,
quande proprje sti pabbele pe janne
da ll’altére ce gridene quince e quinde;
si calli pecurèlle, ca ne nzanne
tornene a jazze pascjute de vinde
e ne lli scuse u ne nvedì llu danne.
Ne ndecètte CRISTE a prime cunvinde:
jéte e predechète a llu munne cjange,
ma dètte a llore vere fundaminde
e cuddu tande suné nda lli guange.
sì c’a cumbatte, p’accrèsce lla fede
d’u Vangele ànne. fatte scude e lange.
Mo ce camine p’i motte e p’iscede
predeché, pure ji bbene ca cj’uà ride
ce gonfje u cappucce e de cchjù ne nvede
c’a vucille nd’u bbècchétte fè nide
ca s’u popele u vedèsse, mbegghjèsse
lla perdunanze, da chi ce cunfide;(120)
c’a tanda scemènze ndèrre accrescèsse
ca, sènza prove de nu testemonje
a ogne prumèsse ce cunvenèsse
de custu ngrasse u purche sand’Andonje
e ll’at’angore, ca so’ pègge d’i purce
pajanne pe lli solde sènza conje.
Ma pecchè ce sime pèrse assèje, sturce
ll’ucchje oraméje pe lla dritta stréde
sì ca lla vije pe llu timbe accurce.
Quèsta nature cchjù nnanze cj’aggréde
de numbre, ca méje nge fu luquele
né murtéle cungètte ca ce lede.
E se videcudde ca ce revele
pe Danjele, adda vedì ca megghjére
determenéte numere ce nvele.
Lla prima luce, ca tutte ll’arrére
ndanda modenda ll’atte ce recepe
pe quand’ ji llu splendore ca cj’appére.
Ca, pecché nda ll’atte ca ce cungepe
doppe vén’affètte, amor’a dulcèzze
devèrsamènde p’ jèsse fèrve e tepe
vide ll’èccèlse orméje e lla larjèzze
d’u valore ètèrne, doppe ca tande
scuse ce so’ fatte, si ca ce spèzze,
rumanènn’ june nzé cume davande (145)

Quando tutti e due i figli di Latona (Luna e Sole, Febo e Diana, figli di Latona e Giove), copertidall’Ariete e dalla Libra/ stanno all’orizzonte nella stessa zona,/ quando è che il punto che Zenit equilibra/ cambiando l’emisfero, si squilibra,/ tanto per la bocca (viso) a riso dipinta/ si tacque Beatrice, riguardando/ fisso nel punto che mi aveva vinto./ Poi iniziò: “Io dico e non domando/ ciò che vuoi ascoltare, perché io l’ho visto/ dove si appunta ogni ubi ed ogni quando/.Non per avere se stesso acquista il bene,/ che non può essere, ma perché splendore/ potesse dire, risplendendo: Subisto (sussisto);/ nella sua eternità di tempo fuori,/ fuori da ogni altra comprensione, come gli piacque,/ si aprì in nuovi amori l’eterno amore./ Né prima, quasi inerte si giacque,/ poiché né prima e né dopo se ne andò (procedette)/ il passaggio di Dio sopra questa acqua./ Forma e materia assieme perfette (pure),/ uscirono dal cenno (atto) che non aveva fallo (errore)/ come arco a tre corde e con tre saette (dardi, fulmini);/ e come nel vetro, di ambra o di cristallo,/ risplende il raggio, sì, che nel venire/ all’essere tutto non (c’) è intervallo;/ così il triforme effetto del (suo) Sire/ per essere suo illuminò tutto/ senza distinzione nell’uscire (esordire). (30)
Concreato fu ordine e costrutto (posto assieme)/ alle sostanze/ e quelli sono (furono) la cima/ nel mondo, che in atto puro son frutto (prodotto)./ Potenza pura tenne la parte bassa:/nel mezzo strinse potenza con atto/ così forte, che mai si scioglie./ Girolamo (san) ha scritto un lungo atto/ dei secoli, degli Angeli, creati/ prima che l’altro mondo fosse fatto;/ (ma) questa verità è scritte in molti lati (libri, luoghi)/ dagli scrittori dello Spirito Santo,/ e tu te ne avvederai, se bene lo scruti/ e pure la ragione alquanto lo vede,/ che non permetterebbe (concederebbe) che i motori/ fossero tanti senza perfezione./ Ora sai dove e quando questi amori/ son stati eletti (fossero), e come, sì che spenti/ nel tuo desiderio già (vi) sono tre ardori./non giungeresti, numerando, al venti/ subito, come dagli angeli parte/turbinò il soggetto ai vostri elementi./L’altro rimase, e cominciò questa arte/ che tu vedi (comprendi) con tanto diletto,/ che mai dal circuire si discosta (se ne parte)./ Il principio della caduta fu il maledetto/ insuperbirsi di colui (Lucifero), che tu vedesti/ condannato (costretto) da tutti i pesi del mondo./ E quelli che vedi qui (furono) modesti/a riconoscersi della bontà/che l’aveva fatto intendere a far presto; (60)
Che la loro vista è stata lì (esaltata)/ per grazia illuminante, e per il merito/ sì che hanno piena e ferma volontà./Ma non voglio che dubiti, (ma) sii certo/ che a ricevere la grazia è meritorio/ a se-conda che l’affetto gli è aperto./ Ormai attorno a questo Concistoro/ puoi contemplare assai, se le parole/ sono accolte, senza aiuto./Ma perché sulla terra, per le vostre scuole,/ si legge che la natura angelica/ tale è, che intende, si ricorda e vuole,/ devo dire ancora, perché tu pura veda/ la verità che laggiù si confonde,/sbagliando(equivocando) in questa lettura./Queste sostanze che furono gio-conde/ della faccia di Dio, non girarono (volsero) il viso/ da lei, (per la) quale nulla si può nascon-dere:/ però non devono vedere per il traverso (interciso)/ da nuovo oggetto, e però non bisogna/ ricordare per concetto diviso:/ Che laggiù non dormendo si sogna/ credendo e non credendo il sospiro (il vero):/ma in uno vi è più colpa e più vergogna:/Voi non andate giù per un sentiero/ filosofando, tanto vi trasporta/ l’amore dell’apparenza ed il (suo) pensiero./Ed ancora (tutto) questo sopra si comporta/ con meno disdegno, che quando è proposta/ la scrittura divina, o quando è torta, (90)
Non si pensa quanto sangue ci costa/ seminarlo nel mondo, e quanto piace/ chi umilmente per lei si accosta./Ognuno si ingegna per apparire, e fa/(le) sue invenzioni, e quelle si son andate (trascorse)/ dai predicatori, ed il Vangelo si tace (non si osserva)./ Uno dice che la luna si ritorse/ nella passione di CRISTO, e si interpose,/ poiché la luce del sole giù è senza veduta./ E gli altri che la luce non nascose/ per sé; però agli Spagnoli e agli Indiani,/ come ai Giudei rispose questa eclissi./ Firenze non tiene tanti Lapi e Bindi,/ quanto proprio queste favole per anno/ in pulpito (ambone, pergamo) gridono quinci e quindi;/ cosicché le pecorelle che non sanno/ tornato nello iazzo sazie di vento/ e non sono scusate perché non vedono il loro danno./Cristo non disse nel suo primo incontro (comvenuto(con i discepoli)/ andate e pedicate al mondo chiacchiere (ciance)/ ma diede a loro il vero fondamento;/ e quel tanto suonò nelle guance/ sì che a combattere, per aumentare (eccitare) la fede;/ del Vangelo nescudi e lance ./ Ora si commina con motti e proverbi/ per predicare, pure è bene che si rida,/ si gonfia il cappuccio e di più non vede (richiede)./ Ma questo uccello (demonio) nel becchetto (fascetta del cappuccio) si annida,/ che se il popolo lo vedesse, / non prenderebbe il perdono da chi si confida; (120)
che tanta scemenza (stoltezza) sulla terra è cresciuta,/che, senza la prova di un testimone/ ad ogni promessa converrebbe./di questo ingrassa il porco di S.Antonio/ e gli altri ancora, che son peggio dei porci/ pagando con denari senza conio (falsi)./ Ma poiché ci siamo allontanati (digressione) assai, volgi/ ormai gli occhi per la strada diritta,/ ci che per il tempo accorci la via./ Questa natura più avanti si estende/ di numero, che mai vi fu loquela;/ né concetto mortale che vada./ E se vedi quello che si rivela/ per (profeta) Daniele, vedrai che migliaia / di determinato numero si cela. / La prima luce che tutto l’irradia/ per tanti modi nell’atto si recepisce/ per quanti sono gli splendori che appaiono./ Che, perché all’atto che si concepisce/ dopo (segue) l’affetto e la dolcezza dell’amore/ diversamente per lei bolle e scopre./ Vedi l’eccelso ormai e la larghezza/ del valore eterno, dopo che tante/ speculazioni si son fatte, dove si spezza/ uno, rimanendo in sé, come davanti. (145)

Redazione

ilSipontino.net dal 2005 prova a raccontare con passione ciò che accade sul Gargano ed in Capitanata. Per segnalare variazioni, rettifiche, precisazioni o comunicazioni in merito al presente articolo è possibile inviare email a redazione@ilsipontino.net

Articoli correlati

Back to top button